Generalforsamling i LUMUKU

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Lundeborg Musik Kultur – LUMUKU

TORSDAG DEN 5. MARTS 2020 KL 19.30 i AKTIVHUSET, LUNDEBORG

Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Bjarne Mikkelsen – modtager genvalg
Hans Lauenborg – modtager genvalg
Jesper Heegård – modtager genvalg
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand (bjarne.mikkelsen@privat.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Husk kontingentet til LUMUKU skal være betalt inden generalforsamlingen for at du har stemmeret.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Mikkelsen