Generalforsamling 2022

I år afholder vi generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 kl. 19.30 i Aktivhuset med dagsorden j.fr. foreningens love:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

På valg i år er Gitte Pors og Svend Løbner, der ikke modtager genvalg.

Til dagsordenens punkt 7, stiller bestyrelsen følgende forslag:

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne vedr. rollen som kasserer:

Vedtægternes § 6, stk. 2, 1. sætning, foreslås ændret til (ændring fremhævet ved understregning): ”Stk. 2. Medmindre andet er bestemt i vedtægterne, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.”  § 6, stk. 2, 2. sætning er uændret.

I vedtægternes § 6 foreslås indsat som nyt stk. 9: ”Stk. 9.  Bestyrelsen kan beslutte at lade rollen som kasserer varetage af en person uden for bestyrelsen eller foreningen.

Forslag, der i øvrigt ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. (Formand Jesper Fejerskov  voksrejef@gmail.com )

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for LUMUKU