Generalforsamling 2024

Dette års generalforsamling finder sted torsdag den 14. marts 2024 kl. 19.30 i Aktivhuset med dagsorden j.fr. foreningens love:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af mindst 2 stemmetællere
4. Formandens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag

–   Der er indgivet forslag til ændring af Vedtægter, se bilag1

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

På valg til bestyrelsen i år er Bjarke Helmø og Sune Truelsen, som begge stiller op til genvalg. Der er årligt valg til bestyrelsens 2 suppleantpladser. Bestyrelsen opfordrer interesserede til at stille op.

Eventuelle forslag til behandling under pkt. 10 kan fremsendes sendtes 14 dage før generalforsamlingen, til formand Sune Truelsen på mail: SuneTruelsen@hotmail.com

NB – Det er kun medlemmer, der kan stille op til bestyrelsen og som suppleanter. Det er også kun medlemmer, der kan kan stemme på generalforsamlingen, så husk at betale medlemskontingent, jf. mail fremsendt til medlemmerne februar 2024, Moilpay 53376 eller se konto her på siden.

Bilag 1 – til dagsordenens punkt 7:

Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring af §5 stk 2, så de passer til den nuværende praksis. Den ovennævnte paragraf omhandler valg til bestyrelsen, om det er lige eller ulige år, der henholdsvis er 2 eller 3 bestyrelse medlemmer på valg.

Opfordring til vedtægtsændring står også beskrevet i referatet fra Generalforsamlingen i 2023. Årsagen til at vedtægterne ikke passer til den praksis som bliver ført er uvist. Det formodes at være opstået under Corona-nedlukningen, hvor det ikke har været muligt at afholde generalforsamling.

I vedtægternes §5, stk. 2 står der:

Stk. 2. I lige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Som praksis er, skal der i 2024 vælges 2 til bestyrelsen og ikke 3, som vedtægterne ellers forskriver.

Forslag til ændring:

Stk. 2. I lige år vælges der 2 medlemmer til bestyrelsen, og i ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Indstillingen til ændring af vedtægter er indsendt på vegne af bestyrelsen af
Sune Holmegaard Truelsen, Formand for LUMUKU

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for LUMUKU